x

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Regulamin portalu najlepszywmiescie.pl

Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin.

Dynami Network – Dynamic Network Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu, ul. Bohaterów Westerplatte 73c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000480551.

Baza Danych - oznacza zbiór danych zgromadzonych i administrowanych wyłącznie przez Dynamic Network który zawiera dane firm (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)

Portal - platforma informacyjno-reklamowa stworzona i zarządzana przez  Dynamic Network, umożliwiająca Użytkownikom wyszukiwanie Klientów, która dostępna jest pod adresem internetowym www.najlepszywmiescie.pl.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu.

Klient - oznacza każdą osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzysta z usług Dynamic Network, poprzez umieszczenie na portalu modułu reklamowego.

Wyszukiwarka - oznacza narzędzie umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie Klientów.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Klient ma prawo zamieszczania na Portalu treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Klienta. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. Klient ma prawo do zmiany treści reklamowych zgodnie z zapisami Umowy zawartej z Dynamic Network.
 5. Wszelkie pytania, uwagi lub komentarze dotyczące Portalu należy kierować na adres: biuro@najlepszywmiescie.pl.

Warunki techniczne świadczenia usług

W celu korzystania z Portalu wymagana jest jedna z wymienionych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 10.0 (lub nowsze wersje), Mozilla FireFox w ostatniej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.google.pl/intl/pl/chrome/)

Własność intelektualna

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym znak towarowy, bazy danych, materiały zdjęciowe oraz treści, podlegają ochronie prawnej, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
 2. Wszelkie prawa do Bazy Danych przysługują Dynamic Network. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, oraz inne związane z Bazą Danych czynności mogą być dokonywane wyłącznie przez Dynamic Network lub podmioty działające na jego zlecenie.
 3. Prawa do znaków towarowych, materiałów zdjęciowych i graficznych oraz treści udostępnionych na Portalu w zakresie zamówionego modułu reklamowego przysługują Klientowi lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Klient prezentuje na Portalu znaki towarowe, materiały zdjęciowe i graficzne oraz treści na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Dynamic Network w ramach Portalu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Dynamic Network Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 73c, 43-155 Bieruń bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@dynamicnetwork.pl lub biuro@najlepszywmiescie.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Dynamic Network w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym lub mailowo na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 6. Dynamic Network nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą Użytkownicy w celu uzyskania dostępu do Portalu. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora.

Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:
  • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
  • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
  • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
  • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
  • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu.
 2. Dynamic Network nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 3. Dynamic Network nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

 1. Dynamic Network ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany Regulaminu.
 2. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.najlepszywmiescie.pl oraz w siedzibie Dynamic Network.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2016r.